Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

Bài Viết

Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất - Muôn Vật. Bài Số 3

* Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.
  • * Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng tối cao nắm quyền chủ tể.
  • * Đức Chúa Trời đã dùng gì để tạo nên trời đất? Quyền năng Ngài tạo dựng.
  • * Loài người cần vật chất nào đó của Đức Chúa Trời mới tạo nên vật khác được – ví dụ: người ta dùng đất sét chế tạo nên bình gốm …v/v.
  • * Chỉ có kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết được mọi sự. Hêbơrơ 11:3 … bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời Đức Chúa Trời đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1

Qua việc khảo sát - tra cứu – các lời kinh thánh (lời Đức Chúa Trời).

Chúng tôi (kẻ tin theo Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống) tổng hợp và trình bày những sự nhận biết qua việc đọc kinh thánh. Với mong muốn được làm công cụ nhỏ bé trong tay Đức Chúa Trời (dù chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô ích việc chúng tôi làm là việc đáng phải làm) hầu cho phổ biến về Đức Chúa Trời để mọi người nhận biết Ngài. Yêu mến Ngài hết lòng vâng lời và kính phục Ngài. Để mọi người nhận lấy phước hạnh chắc chắn của Ngài./.

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh - Lucifer Phản Loạn! Bài Số 2

Bài này chỉ giúp làm sáng tỏ xuất xứ vai trò của các Linh và Tà Linh để có nhận biết căn bản.

  • * Quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trên mọi loài thọ tạo.
  • * Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới cho chúng ta biết điều gì chúng ta cần biết về hữu thể thuộc linh (các Thiên Thần, Thiên Sứ), (các Tà Linh, Satan, Ma Quỉ).

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Thẩm Quyền Trong Tôn Giáo - Authority In Regilion.

Trong tôn giáo cũng vậy chúng ta phải nhận biết thẩm quyền nào là cao nhất để vâng theo hay tuân theo để có thái độ sống thích hợp hầu cho thẩm quyền mà chúng ta vâng theo hay nương cậy vào dẫn chúng ta đến điều tốt lành, phước hạnh trong đời này và trong sự sống đời đời nơi đời sau.

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thẩm quyền trong tôn giáo. Ai đang nắm giữ và có quyền phép hay sự ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào?

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này